ALGEMENE VOORWAARDEN:

  1. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en hebben geen enkele verbintenis.
  2. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.
  3. Klachten betreffende de geleverde goederen/werken/diensten/factuur kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 8 dagen na levering/dienst/facturatie.
  4. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom tot de volledige prijs ervan betaald is.
  5. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlrente ten belope van 1,5% per maand tot volledige betaling. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 25 EUR), zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  6. Bij niet-betaling van de factuur behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Dit alles onverminderd het betalen van intresten en schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.
  7. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.